@media (min-width:1024px) #adsposttop margin: 0 20px 10px 0; width: 336px; min-height: 360px; float: left #adsposttop2 height: 90px; @media (max-width:480px) #adsposttop float: none; min-height: 360px; Apple dường như đang thử nghiệm một phương thức bảo mật mới, cho phép người dùng đăng nhập vào iCloud.com nhanh hơn trên các phiên bản hệ điều hành mới nhất